Dagcentrum Groningen

Wetenschappelijk onderzoek

U bent via uw arts verwezen naar het dagcentrum om een infuus behandeling te ondergaan.

Zoals in alle academische ziekenhuizen wordt ook in het Universitair Medisch Centrum Groningen medisch wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd. Onderzoek kan er op gericht zijn om een betere behandeling te ontwikkelen, of om meer inzicht te krijgen in de werking van geneesmiddelen ten opzichte van andere geneesmiddelen.

Onderzoek is alleen mogelijk met medewerking van “proefpersonen”. De behandeling noemen wij dan een studiebehandeling. Het is mogelijk dat u gevraagd wordt of u deel wilt nemen aan een studiebehandeling. Als u besluit mee te doen aan een studie-behandeling zult u specifieke informatie krijgen van de arts of de verpleegkundige die het onderzoek begeleidt.

Het kan zijn dat u enkele keren vaker moet komen voor bijvoorbeeld extra afname van bloed, urine of controle onderzoeken. Soms is het belangrijk dat u een vragenlijst invult of dat u een dagboekje bijhoudt waarin u uw bevindingen kunt noteren.

De medewerkers op het dagcentrum gaan vertrouwelijk om met de gegevens die over u worden verzameld. Gegevens van controle- en vragenlijsten worden overgenomen op aparte formulieren waarop alleen een nummer voorkomt, en geen naam of persoonlijke gegevens. De gegevens worden anoniem verwerkt en in publicaties zal geen patiëntennaam terug te vinden zijn.

Deelname is vrijwillig en u kunt altijd stoppen. Wanneer u besluit te stoppen of niet meedoet aan het onderzoek heeft dat geen effect op de relatie met uw behandelend arts en op uw behandeling. Ook dan krijgt u de beste medische zorg behorende bij uw ziekte. U krijgt bedenktijd voordat u start met een behandeling en het is wettelijk verplicht dat u een toestemmingsverklaring ondertekend.

U krijgt van de studie begeleidende verpleegkundige schriftelijke patiënten informatie waarin de inhoud van de behandeling beschreven is en welke arts verantwoordelijk is voor de uitvoering. Vaak kunt u een onafhankelijke, ter zake kundige arts raadplegen, die niet bij het onderzoek is betrokken. Wie deze arts is wordt aangegeven in de patiënteninformatie die vooraf aan de studiebehandeling wordt verstrekt. Ook uw huisarts wordt op de hoogte gesteld dat u behandeld wordt in studieverband.

Wanneer u besluit om mee te werken aan het onderzoek, wordt u gevraagd om een toestemmingsverklaring te ondertekenen. U stemt dan in met deelname aan het onderzoek.

De arts zal de toestemmingsverklaring ook ondertekenen en op deze manier is het duidelijk dat de arts u heeft geïnformeerd over de behandeling.